اعلام نظر جدید مراجع عظام تقلید درباره انتخابات ریاست‌جمهوری

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی در این زمینه فرمودند: « هیچ کدام از اموری که در بالا ذکر گردید جایز نیست». ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

وضعیت صنعت پتروشیمی در دولت نهم

الف- انتصابجنجالیابراهیمیاصلبهجایآقاینعمتزاده: همهاهالیصنعتایراناذعاندارندکهتحرکوپویاییشرکتپتروشیمیبهدلیلپتانسیلبالایمدیریتیآقای نعمتزادهبودهاستکهتوانائیهایایشانقبلادروزارتصنایعتجلیپیداکردهبود. ایشاندرزمانتصدی وزارتصنایع (دولتآقایهاشمی) پدرصنعتخودرو،سیمان،صنایعفلزیومبدعشهرکهایصنعتیدرایران بودهاند. باوروددولتنهموعلیرغمکارنامهروشنوسالمجنابآقاینعمتزاده،زمزمههایتغییردرمدیریت کلانپتروشیمیآغازوبحثتحمیلمدیرانمیانیازبیرونسازمانمطرحشدکهباموضعمنفیایشانمواجه گردید. نهایتاوزیرنفت (آقایهامانه) کهبهعنواننفریخنثیزبانزدبودحکمبهعزلایشانازمعاونت پتروشیمیونصب
/ 0 نظر / 16 بازدید

آمارهای غلط دولت نهم از صنعت پتروشیمی

حقیقتماجراایناستکهازحدود 23 میلیونتنافزایشظرفیتتولید،حدود 18 میلیونتنمربوطبه مجتمعهاییاستکهدرپایاندولتآقایخاتمیبالای 90 درصدپیشرفتداشتهاند(تندگویان 90 %،مارون %98 ،لاله 90 % ،پردیس(فازاول) 97 %،پارس 98 %،برزویه 95 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

فرصتها و تهدیهای صنعت پتروشیمی

تهدیدها : 1.       وجودتحریمهایبینالمللیوقوانینمحدودکنندهبرایارتباطاقتصادیباایرانکهتبعاتعمدهآنهاعبارتنداز: ·         محدودیتدردسترسیبهمنابعمالیبینالمللی. ·         محدودیتدراخذتکنولوژیروزدنیا ·         محدودیتدرتأمینتجهیزاتخاص. ·         محدودیتدرانتخابتأمینکنندگان. ·         امکانکاهشویاتوقفتولیدمجتمعهابهعلتعدمتأمینکاتالیستهایتولیدیمنحصربهفرد. 2.        حضوررقبایقدرتمنددرمنطقهباامکاناتوشرایطمحیطیوسیاسیمساعدتر. 3.        عدمثباتدرقوانینومقرراتکشوری. 4.        عدمثباتدرقیمتوتأمینخوراکواحدها. 5.        عدمتوسعهزیرساختهایکشورمتناسبباتوسعهپتروشیمی.
/ 0 نظر / 19 بازدید
خرداد 88
10 پست
انتخابات
1 پست
دهم
1 پست
نفت
1 پست
اقتصاد
1 پست
صنعت
1 پست