وضعیت صنعت پتروشیمی در دولت نهم

الف- انتصابجنجالیابراهیمیاصلبهجایآقاینعمتزاده:

همهاهالیصنعتایراناذعاندارندکهتحرکوپویاییشرکتپتروشیمیبهدلیلپتانسیلبالایمدیریتیآقای نعمتزادهبودهاستکهتوانائیهایایشانقبلادروزارتصنایعتجلیپیداکردهبود. ایشاندرزمانتصدی وزارتصنایع (دولتآقایهاشمی) پدرصنعتخودرو،سیمان،صنایعفلزیومبدعشهرکهایصنعتیدرایران بودهاند. باوروددولتنهموعلیرغمکارنامهروشنوسالمجنابآقاینعمتزاده،زمزمههایتغییردرمدیریت کلانپتروشیمیآغازوبحثتحمیلمدیرانمیانیازبیرونسازمانمطرحشدکهباموضعمنفیایشانمواجه گردید. نهایتاوزیرنفت (آقایهامانه) کهبهعنواننفریخنثیزبانزدبودحکمبهعزلایشانازمعاونت پتروشیمیونصب

/ 0 نظر / 17 بازدید