آمارهای غلط دولت نهم از صنعت پتروشیمی

حقیقتماجراایناستکهازحدود 23 میلیونتنافزایشظرفیتتولید،حدود 18 میلیونتنمربوطبه مجتمعهاییاستکهدرپایاندولتآقایخاتمیبالای 90 درصدپیشرفتداشتهاند(تندگویان 90 %،مارون %98 ،لاله 90 % ،پردیس(فازاول) 97 %،پارس 98 %،برزویه 95 %،جم 98 % وزاگرس 95 %) وحدودسهمیلیونتن مربوطبهطرحهاییاستکهبالای 80 درصدپیشرفتداشتهاند(آمونیاک 3 رازی،آریاساسولوکارون) وکلیه

طرحهایمذکورمیبایستدریکیدوسالاولدولتآقایاحمدینژادبهبهرهبرداریمیرسیدند،ولی بدلایلمختلفبسیاردیرترازموعدراهاندازیشدهوهنوزبهصددرصدتولیدنرسیدهاند. درضمنبسیاریاز طرحهاماننداروندبا 30 % وپردیس(فاز 2) بابیشاز 60 % پیشرفتکهتوسطدولتاصلاحاتتحویلشد، هنوزدراین

/ 0 نظر / 11 بازدید