برنامه های آقای مهندس موسوی در صنعت نفت

ایران با در اختیار داشتن بیش از 100 میدانهیدروکربوری، حدود 17 درصد از ذخایر گاز و بیش از ده درصد از ذخایر نفت جهان ازجایگاه ممتازی برخوردار است که مزیت اقتصادی ویژه‌ای را برای کشور فراهم می‌آورد. ما نتوانسته‌ایم تاکنون به خوبی از این مزیت استفاده کنیم. صنعت نفت که یکصد سال ازعمر آن می‌گذرد هنوز نتوانسته است با پیکره اقتصاد ملی تعامل و ارتباط لازم رابرقرار کند. ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده و ده‌ها میلیارد دلاردیگر نیز باید در دهه‌های آتی سرمایه‌گذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی‌کرد ونمی‌کند که به ‌نوعی همه بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور حول صنایع نفت توسعه یابند؟کشورهایی که سابقه‌ای بسیار کمتر از ما در این صنعت دارند بااستفاده از مزیت داخلیخود اینک به صادرکننده کالاها و خدمات آن تبدیل شده‌اند، این در حالی است که ماهمچنان نیازمند آن‌ها هستیم. آیا زمانی‌که یک پروژه بزرگ هیدروکربوری تعریف می‌شود،این پروژه برای کالاها و خدمات دیگر صنایع و بخش‌های مختلف داخلی تقاضای بیشتریایجاد می‌کند یا برای شرکت‌های خارجی؟ رسالت ایجاد تعامل میان بخش‌های مختلف صنعتیو اقتصادی، تنها وظیفة صنعت نفت نیست، بلکه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است. صنعت‌نفت ایران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات کشور توسعه نیافتهاست. نفت باید در پیوند با فرایند توسعة ملی درآید. اگر جهت‌گیری همه بخش‌ها و نظامآموزشی کشور قبل از هر چیز در مسیر تأمین نیازهای صنعت نفت قرار گیرد، سرمایه‌گذاریدر این صنعت تقاضای گسترده‌ای را برای بخش‌های مختلف کشور و نیز اشتغالفارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار، ایجاد خواهد کرد و به این صورت مردم جنبةمثبت و مولد نفت را در زندگی خود حس خواهند کرد. تحقق این هدف، مشارکت همگانی و ملیرا در جهت تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی می‌طلبد و دولت از اینهمکاری عمومی در این زمینه حمایت خواهد کرد. نفت باید نه از طریق رانت افزایش دهندهمصرف بلکه از طریق ایجاد اشتغال و فرصت‌های تأسیس بنگاه و تحریک تولید، در زندگیمردم اثر کند و باید شرایطی را هدف گرفت که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط بهصنایع نفت، جایگزین صادرات نفت‌خام شود، تولیدات و خدماتی که هم از بازار بزرگداخلی و هم از بازار گسترده جهانی برخوردار هستند و بیشترین مزیت را برای توسعهدارند. برای وارد شدن کشور به تمام زنجیره ارزش نفت و گاز اقدامات زیر انجام خواهدشد:

·         تدوین برنامه جامع و بلند مدت توسعة ذخایر نفت و گاز کشور و صنعت نفت

·         گسترش زنجیرة ارزش و تأمین حلقه‌های مفقوده آن

·         تطبیق توانایی‌های داخلیبا زنجیره ارزش و نیازهای صنعت نفت

·         رفع تبعیض میان عرضه کنندگان داخلی وخارجی خدمات و تجهیزات صنعت نفت

·         صدور کالا و خدمات در بخش نفت

·         ثبات وتداوم در سیاست‌ها و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و صنایع مرتبط

/ 1 نظر / 12 بازدید
حمید م

ابزار آنگاه که در دست اهلش قرار گیرد موثر واقع می شود[چشمک][گل]