فرصتها و تهدیهای صنعت پتروشیمی

تهدیدها :

1.       وجودتحریمهایبینالمللیوقوانینمحدودکنندهبرایارتباطاقتصادیباایرانکهتبعاتعمدهآنهاعبارتنداز:

·         محدودیتدردسترسیبهمنابعمالیبینالمللی.

·         محدودیتدراخذتکنولوژیروزدنیا

·         محدودیتدرتأمینتجهیزاتخاص.

·         محدودیتدرانتخابتأمینکنندگان.

·         امکانکاهشویاتوقفتولیدمجتمعهابهعلتعدمتأمینکاتالیستهایتولیدیمنحصربهفرد.

2.        حضوررقبایقدرتمنددرمنطقهباامکاناتوشرایطمحیطیوسیاسیمساعدتر.

3.        عدمثباتدرقوانینومقرراتکشوری.

4.        عدمثباتدرقیمتوتأمینخوراکواحدها.

5.        عدمتوسعهزیرساختهایکشورمتناسبباتوسعهپتروشیمی.

/ 0 نظر / 20 بازدید