# نفت

وضعیت صنعت پتروشیمی در دولت نهم

الف- انتصابجنجالیابراهیمیاصلبهجایآقاینعمتزاده: همهاهالیصنعتایراناذعاندارندکهتحرکوپویاییشرکتپتروشیمیبهدلیلپتانسیلبالایمدیریتیآقای نعمتزادهبودهاستکهتوانائیهایایشانقبلادروزارتصنایعتجلیپیداکردهبود. ایشاندرزمانتصدی وزارتصنایع (دولتآقایهاشمی) پدرصنعتخودرو،سیمان،صنایعفلزیومبدعشهرکهایصنعتیدرایران بودهاند. باوروددولتنهموعلیرغمکارنامهروشنوسالمجنابآقاینعمتزاده،زمزمههایتغییردرمدیریت کلانپتروشیمیآغازوبحثتحمیلمدیرانمیانیازبیرونسازمانمطرحشدکهباموضعمنفیایشانمواجه گردید. نهایتاوزیرنفت (آقایهامانه) کهبهعنواننفریخنثیزبانزدبودحکمبهعزلایشانازمعاونت پتروشیمیونصب
/ 0 نظر / 7 بازدید